บริษัท บอนด์สตรีท อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับที่ปรึกษาของบริษัทที่ดำเนินกิจการระหว่างประเทศ ที่ปรึกษากฎหมาย คดีความ งานบังคับคดี และบริการเร่งรัดหนี้สิน

  • งานที่ปรึกษาการประกอบกิจการระหว่างประเทศ
  • งานคดีความเฉพาะกิจ คดีความทางไซเบอร์
  • งานสืบข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี งานเทคนิค
  • งานสืบหาผู้กระทำความผิดที่ปิดบังตัวตน
  • งานคดีความระหว่างประเทศ
  • งานคดีบิทคอยและบล็อกเชน

Bond Street International Law Firm Co., Ltd.
Conducting consulting activities for companies operating internationally. Legal counsel, litigation, legal execution and debt collection services

International Business Consulting
Special litigation work cyber lawsuit
Technological investigation work Technical work
Detective work for offenders who hide their identity
International Litigation
Bitcoin and Blockchain Litigation


If interested, ask for preliminary information. Litigation consultant
or interested in being a partner, contact via
E-mail: [email protected]

สนใจสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ปรึกษางานคดีความ
หรือสนใจเป็นพาร์ทเนอร์ติดต่อได้ทาง
อีเมล์ [email protected]

About Us

“We are a leading consultancy firm that offers professional guidance and support to businesses and individuals in achieving your business goals. With a team of highly skilled experts, we provide a range of services to support clients navigate complex financial and legal challenges with integrity, honesty, and confidence. Our services are designed to assist clients in achieving their business objectives.”

International Investment Advisory
         The investment advisory services provided in Thailand are personalized and tailored to meet each client’s unique needs and risk tolerance. The team of investment experts has extensive knowledge and experience in the Thai market and helps clients navigate local investment opportunities. The firm provides comprehensive financial planning services to assist clients in achieving their financial objectives. They use a disciplined investment approach based on clients’ goals, investment horizon, and risk tolerance to help them make informed investment decisions. The investment advisory services are designed to help clients achieve long-term financial success in Thailand.

Business consulting

          The consulting firm works closely with business owners and executives in Thailand to develop growth strategies tailored to their unique needs and goals. They identify areas for improvement to improve operational efficiency and help businesses navigate the local regulatory landscape. They also assist businesses in identifying new opportunities for revenue generation and develop strategies to capitalize on them. The consulting services are designed to help businesses achieve sustainable growth and long-term success in Thailand.

Debt Collection Services

            The company offers comprehensive debt collection services in Thailand for businesses and individuals. We have an experienced team of debt collectors who negotiate payment plans and settle disputes with debtors while maintaining positive relationships with customers. The debt collection strategies are customized to each client’s unique needs, and they aim to recover as much of the outstanding debt as possible. The company is committed to providing transparency and regular updates throughout the debt collection process.

Legal Advice

 Our team of domestic and international lawyers offers expert legal advice on a range of issues, including debt collection, contract disputes, international trade, and cross-border transactions. We provide practical, cost-effective solutions to help clients resolve legal issues and minimize risk.

Contact Us
Email [email protected]

By admin